پارچه ساتن ساده و یا ساتن چینی و انواع دیگر ساتن همچون ساتن آمریکایی ، اینتدا باید با ترکیب و نوع بافت پارچه آشنا شد. اینکه مثلا پارچه ساتن آمریکایی از چه بافتی تشکیل شده و دلیل جذابیت و براق بودن بافت پارچه ساتن چیست؟ چرا عاشقان مد، جذب این پارچه رویایی و زیبا می شوند؟